ścianka berlińska, śląsk

Zakończyliśmy prace budowlane na ul. Szopiennickiej w Katowicach (śląsk), w ramach zadania inwestycyjnego “Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego” . Tym razem Naszym zadaniem było zaprojektowanie oraz realizacja tymczasowego zabezpieczenia ścian wykopów. Dla przedmiotowej Inwestycji została zastosowana ścianka berlińska jako zabezpieczenie wykopu.

ścianka berlińska – wymiary

Ścianki zostały zaprojektowane i wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB180 w rozstawie co max 2,00m o łącznej wysokości min. 6,00 m.

Zabezpieczenie wykopu obliczane w schemacie niewyznaczalnym – układ wspornikowy z podporą pośrednią w formie rozpór stalowych (narożne) lub kotew gruntowych. Rozpory zaprojektowano jako stalowe, spawane, wykonane z profili HEB natomiast kotwy jako buławowe, w rozstawie co 2,00m, długości wolnej 3,0 oraz długości buławy długości 8,00m oraz średnicy 120mm.

Zaprojektowano, a następnie wykonano łącznie:
– ścianka berlińska – 56,50 mb (od strony infrastruktury istniejącej);
– 3 rozpory narożne;
– 16 sztuk kotew gruntowych;

 

 

Ścianka berlińska, zabezpieczenie wykopu Katowice (śląsk)

Rzut realizowanego zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska – Katowice, śląsk) 

 

Ścianka berlińska, zabezpieczenie wykopu Katowice (śląsk)

Przekrój przez wykop w miejscu wykonania kotew gruntowych.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy