grodzice Skoczów Wisła

Grodzice, Skoczów-Wiślica

Dzięki współpracy z firmą Alfa Cieszyn Sp. z o.o. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w realizacji zadania pn.: Doraźne zabezpieczenie stopnia rzeki Małej Wisły (grodzice) w km 69+275 w miejscowości Wiślica gm. Skoczów, woj. śląskie (Etap 1 ). Świadczyliśmy usługę wbijania larsenów (grodzice stalowe) oraz wykonania narzutów kamiennych. Braliśmy także udział w pracach przygotowawczych w zakresie przygotowania dróg dojazdowych na miejsce prowadzenia prac.

     Roboty przygotowawcze pod grodzice

W ramach robót przygotowawczych wykonano wespół z Zlecającym:

  • wycinkę zakrzaczeń – 0,1 ha celem przygotowania dojazdów do miejsca prowadzenia prac,
  • tymczasową drogę dojazdową z płyt drogowych o powierzchni 100m2. Drogę tymczasową wykonaliśmy w zakresie umożliwiającym bezpieczne prowadzenie prac. Dostosowaliśmy szerokość drogi dojazdowej do potrzeb własnego sprzętu;
  • przemieszczenie zatoru występującego na górnym stanowisku stopnia – 630m3.

Wykonanie tych prac było niezbędne do późniejszego przystąpienia do realizacji robót zasadniczych.

Roboty zasadnicze obejmowały:

  • konieczne rozbiórki elementów żelbetowych stopnia – łącznie 4,88m3. Wykonaliśmy rzeczone rozbiórki z zastosowaniem młota pneumatycznego mocowanego do ramienia koparki oraz koparek podsiębiernych;
  • wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych na długości 62m. Zastosowaliśmy grodzice o profilu GU 16-400, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. Larseny wbijaliśmy poprzez ich wwibrowywanie. Uprzednio wykonaliśmy podwierty dna, by usprawnić proces wykonania ścianek szczelnych. Prowadziliśmy stałą kontrolę geodezyjną w zakresie rzędnej zagłębienia grodzic oraz trasy ścianki szczelnej w planie. Prace na wodzie które realizowaliśmy należały do trudnych, gdyż w okresie prowadzenia prac poziom wody był podwyższony, a nurt bardzo silny. Zatem prowadziliśmy stały nadzór osób kierujących pracownikami, by w przypadku zbyt trudnych warunków wstrzymać prace. Jako firma PBIM stawiamy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych pracowników w czasie pracy;
  • wykonanie narzutu kamiennego poniżej nurtu zamykającego dolny segment kaskady, od brzegu lewego do osi rzeki w ilości 390m3. Narzut wykonaliśmy z zastosowaniem kamienia hydrotechnicznego frakcji 500/1000 według dokumentacji projektowej.

Z racji obfitych opadów realizacja odbywała się w trudnych warunkach, biorąc pod uwagę silny nurt rzeki oraz jej wysoki poziom. Nie mniej – całość prac wykonaliśmy terminowo.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy