Co to są mikropale?

Odpowiedź: W ogólnym ujęciu: mikropale – pale fundamentowe wiercone o średnicy nie przekraczającej 300mm lub pale przemieszczeniowe o średnicy 150mm. Jest to zatem jeden z rodzajów posadowienia pośredniego obiektów lub jedna z metod wzmocnienia podłoża gruntowego.

Jakie są rodzaje mikropali?

Odpowiedź: Mikropale można podzielić z uwagi na ich technologię wykonania. Tu możemy wyróżnić:

  1. Mikropale w technologii samowiercącej – obecnie jest to najpopularniejsza metoda wykonania mikropali na rynku budowlanym. Wiercone mikropale składają się z dwóch podstawowych elementów:
    – zbrojenia buławy;
    – buławy iniekcyjnej;

 

Zbrojenie buławy stanowią żerdzie stalowe w postaci rury gwintowanej na całej swojej długości. Kolejne elementy łączone są za pomocą systemowych łączników nazywanych mufami. Zasadniczą korzyścią z zastosowania takiego systemu zbrojenia jest otrzymanie większej wytrzymałości na zginanie i ścinanie niż pełne pręty zbrojeniowe o tym samym przekroju.

Buława iniekcyjna jest wykonana z zaczynu cementowego, z zastosowaniem cementu o wysokiej wytrzymałości (na ogół CEM 42.5R, dopuszczalne 32.5R). Buława przenosi obciążenia spod fundamentu na grunt (głównie poprzez tarcie pobocznicy mikropala), a także stanowi ochronę antykorozyjną zbrojenia mikropala.

 

Dużą zaletą zastosowania mikropali w systemie samowiercącym jest to, że są wykonywane w jednym etapie technologicznym – jednocześnie z wierceniem, prowadzona jest iniekcja zaczynu cementowego (poprzez otwory w koronce wiertniczej, pod ciśnieniem około 0,5-2,0 MPa) oraz montaż zbrojenia. Jest to możliwe dzięki konstrukcji żerdzi, służących jako tracony przewód wiertniczy, przewód iniekcyjny oraz zbrojenie mikropala. Końcówka żerdzi wyposażona jest w traconą koronkę wiertniczą.

 

  1. Mikropale wiercone – mogą być wiercone w rurze osłonowej lub świdrem ślimakowym (jak pale typu CFA). Technologia wykonania analogiczna jak dla pali wierconych, jedyna różnica wynika z średnicy (konieczność zastosowania mniejszego świdra), konieczności zastosowania mieszanki betonowej na kruszywie o mniejszych średnicach lub iniektu cementowego, a także z sposobu zbrojenia – stosuje się z reguły rury stalowe, profile zamknięte, mniejsze profile stalowe (z rodzin HEA, HEB, IPE, I, IE), rzadziej wiązki prętów zbrojeniowych.

 

  1. Mikropale wciskane – są to mikropale składające się z prefabrykatów. Gotowe stalowe lub betonowe mikropale wciska się w grunt przy użyciu specjalnych siłowników. Gdy mikropal jest wciśnięty w grunt, przez specjalne otwory w elementach w strefie nośnej wykonuje się iniekcję. Najczęściej ten rodzaj mikropali stosuje się do wzmocnienia fundamentów budynków istniejących (często zabytkowych).

 

  1. Mikropale wbijane – za pomocą wibromłota zamontowanego na maszcie koparki wbija się rurę stalową w grunt, którą później wypełnia się mieszanką betonową. Można także w ten sposób wbijać profile stalowe z zamontowanymi rurkami iniekcyjnym i podczas wbijania prowadzić jednoczesną iniekcję.

 

  1. Mikropale gruntowo – cementowe – jak sama nazwa wskazuje, jest to mieszanina gruntu i cementu. Trzon mikropala stanowi grunt z podłoza gruntowego, dodatkowo wzbogacony elementem wiążącym (najczęśniej zaczynem cementowym), znacznie polepszającym jego parametry. Mikropale tego typu są formowane bezpośrednio w podłożu gruntowym, poprzez jednoczesne wtłaczanie zaczynu do gruntu z zastosowaniem pompy ciśnieniowej oraz wiercenie (powodujące mieszanie zaczynu z ośrodkiem gruntowym).

 

 

Kiedy stosuje się MIKROPALE?

Odpowiedź: Mikropale mają szeroki zakres zastosowania. Mikropale najczęściej stosujemy do:

– wykonania posadowienia pośredniego fundamentów, gdzie z uwagi na ograniczoną skrajnię pionową lub poziomą dojazd zastosowanie sprzętu ciężkiego o znacznych gabarytach jest niezwykle utrudnione (np. w pobliżu torów kolejowych, linii energetycznych, pod słupami elektrycznymi, w pobliżu infrastruktury drogowej podczas przebudowy / wzmocnień przepustów, mostów etc);

– stabilizacji/wzmocnienia gruntu w miejscach trudno dostępnych, gdzie wykonanie dróg dojazdowych i platform roboczych dla sprzętu ciężkiego wiązałoby się z ogromnymi nakładami finansowymi;

– stabilizacji osuwisk oraz wzmocnienia skarp – zastosowanie sprzętu lekkiego znacznie zmniejsza ryzyko powstania ruchów masowych, dodatkowo prace można wykonywać na platformie roboczej o znacznie mniejszych wymaganiach dotyczących jej nachyleń, co jest bardzo korzystne na terenach o dużych nachyleniach;

– posadowienia fundamentów w budownictwie energetycznym – elementy obciążone dużym momentem zginającym są bardzo narażone na wyrywanie oraz zginanie. Celem optymalizacji mogą być wiercone ukośnie;

– kotwienia obudowy wykopu, a w skrajnych przypadkach – jako obudowę wykopu (tworząc palisadę z zastosowaniem mikropali, jeżeli są niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące wpływu drgań, rodzaju zastosowanego sprzętu, ograniczonego miejsca do jej montażu oraz samej szerokości obudowy);

– posadowienia fundamentów podlegających wyrywaniu (np. płyty fundamentowe narażone na wypór);

– wzmocnienia fundamentów istniejących, często obiektów zabytkowych;

– wykonywania wzmocnień lub fundamentów (np. pod maszyny) wewnątrz infrastruktury istniejącej z ograniczoną przestrzenią roboczą;

– wewnątrz infrastruktury istniejącej, np. hal przemysłowych, gdzie istnieje konieczność wykonania przewiertów przez posadzkę pod posadowienie pośrednie nowej konstrukcji (np. regały wysokiego składowania wewnątrz hali, której pierwotne przeznaczenie było inne i istniejąca podłoga na gruncie nie jest w stanie przenieść zwiększonego obciążenia);

– na terenach o silnej infrastrukturze podziemnej (duża ilość sieci podziemnych), gdzie wymagana jest największa precyzja wiercenia;

 

Kiedy stosuje się MIKROPALE przy budowie domku jednorodzinnego?

Odpowiedź: Mikropale przy budowie domu jednorodzinnego mogą być stosowane jako posadowienie pośrednie ław/stóp/płyt fundamentowych, gdy obiekt jest realizowany na działce w obrębie której występują grunty słabonośne (np. torfy, namuły, nasypy niebudowlane luźne, piaski próchniczne itd). Jednakże, jako firma PBIM każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i zalecamy potencjalnemu Inwestorowi rozwiązanie optymalne. Czasem są to mikropale, czasem pale fundamentowe, czasem kolumny betonowe niezbrojone, a zdarza się też, że odwlekamy Inwestora od wykonania posadowienia pośredniego na rzecz wykonania wymiany gruntu, która okazuje się rozwiązaniem najbardziej ekonomicznie uzasadnionym. Zadowolenie Inwestora i dobranie rozwiązania optymalnego jest dla nas o wiele ważniejsze niż względy zarobkowe.

 

Ile kosztuje posadowienie na MIKROPALACH pod domek jednorodzinny?

Odpowiedź: Pytanie o koszty wykonania posadowienia pośredniego domu jednorodzinnego można by porównań do pytania „ile kosztuje zakup samochodu z salonu?”. Są one zatem niezwykle rozbieżne i rozpatrywane każdorazowo w sposób indywidualny.

 

Sam rodzaj zastosowanego posadowienia pośredniego (jeżeli okaże się korzystniejsze niż wymiana gruntu) zależy od:

– sposobu posadowienia budynku (ławy / stopy / płyty fundamentowe);

– gabarytów budynku (wymiary w rzucie, ilość kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych);

– struktury geologicznej ośrodka gruntowego wynikającej z wykonanych badań geologicznych / opinii geotechnicznej (miąższość warstw nienośnych, poziom zalegania warstwy nośnej na której możliwe byłoby posadowienie obiektu, występowanie wód gruntowych, rodzaju gruntu);

– poziomu posadowienia budynku (budynek bez kondygnacji piwnicznej, z pełnym podpiwniczeniem, z częściowym podpiwniczeniem);

– technologii wykonania budynku (podatność na osiadania, obciążenia generowane na fundament);

– bryły budynku (bryła „jednolita” zbliżona do prostokąta, czy obiekt o mocno rozczłonkowanym rzucie);

– lokalizacji budynku (występowanie szkód górniczych, ruchów masowych, budowa na terenie silnie zurbanizowanym, gdzie należy stosować technologie bezwibracyjne);

 

Na mocy powyższych – nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje posadowienie na mikropalach pod domek jednorodzinny” z powodu zbyt dużej ilości zmniennych. Osobiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego. Po przesłaniu podstawowych danych o budynku (najważniejsze rzuty i przekroje, lokalizacja, badania geologiczne) indywidualnie zaproponujemy rozwiązanie, które będzie w pełni uzasadnione dla Państwa potrzeb.

 

Od czego zależy cena posadowienia, stosując MIKROPALE?

Odpowiedź: Cena posadowienia w ujęciu całościowym, w nawiązaniu do odpowiedzi na poprzednie pytanie zależy przedewszystkim od:

– ilości zastosowanych mikropali (na co zasadniczy wpływ ma wielkość i bryła budynku, dla którego będzie wykonywane posadowienie);

– długości i średnicy zastosowanych mikropali (na co ma wpływ uwarstwienie gruntu, rodzaj warstw geotechnicznych, a także obciążenia generowane przez obiekt na fundament);

– lokalizacji obiektu (zdarzają się sytuacje, gdzie duży wpływ na cenę końcową wywiera koszt mobilizacji sprzętu – wtedy najczęściej proponujemy wykonanie przez nas projektu technologicznego posadowienia pośredniego oraz skorzystanie z usług firmy wykonawczej znajdującej się w bliższej odległości);

– rodzaju zastosowanego materiału;

Parametry techniczne wykonywanych przez Nas MIKROPALI.

Odpowiedź: Wykonując elementy posadowienia pośredniego stosujemy materiały najwyższej jakości. Dobry fundament to gwarancja „dobrego snu”. Oszczędzając na konstrukcji nośnej budynku, zwłaszcza na fundamentach oraz izolacjach, oszczędność na konstrukcji i posadowieniu obiektu w ujęciu kosztu budowy całości to zysk rzędu maksymalnie kilku procent, natomiast późniejsza eksploatacja (w przypadku fundamentów – koszty wykonywania wzmocnień, napraw, remontów) w skrajnych przypadkach przewyższają koszty budowy. Dlatego ważną rzeczą jest rozsądne dobranie sposobu posadowienia lub powierzenie tej czynności doświadczonej, zaufanej firmie jaką jest PBIM.

 

Same parametry mikropali zależą głównie od parametrów zastosowanych materiałów. I tak:

– do wykonania buławy iniekcyjnej stosujemy cement dostarczany przez najlepszego producenta na rynku (GÓRAŻDŻE), najczęściej o wytrzymałości 42,5R;

– jako żerdzie stosujemy certyfikowane żerdzie systemowe, posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty, aprobaty oraz atesty. Najczęśniej korzystamy z produktów producenta ARCO oraz GONAR, często też zastosowanie znajdują żerdzie TITAN.

Wady MIKROPALI – Kiedy nie stosować mikropali?

Odpowiedź: Główną wadą mikropali jest ich cena w porównaniu do pali fundamentowych, bądź kolumn betonowych. Zatem odradzamy zastosowanie mikropali wtedy, gdy zwyczajnie nie są one rozwiązaniem korzystniejszym dla Inwestora niż np. pale CFA. Ponadto, nośności na wciskanie mikropali są z reguły mniejsze niż dla pali fundamentowych. Mikropale posiadają też małą sztywność giętną w stosunku do ich palowych zbrojonych odpowiedników. Dlatego każde zapytanie o posadowienie rozpatrujemy indywidualnie, tak, by było wykonane w sposób prawidłowy, bezpieczny, a także ekonomicznie uzasadnione.

 

Zalety MIKROPALI – Dlaczego warto je zastosować?

Odpowiedź: Do podstawowych zalet mikropali można zaliczyć:

– możliwość wykonania z zastosowaniem lekkiego, małogabarytowego sprzętu (co jest istotne w przypadku małej przestrzeni roboczej, bliskiego sąsiedztwa infrastruktury istniejącej, wykonania mikropali wewnątrz obiektów, a nawet wewnątrz pomieszczeń, na terenach osuwiskowych);

– przenoszenie obciążeń na grunt głównie za pomocą pobocznicy, dzięki temu nośności na wciskanie i wyciąganie mikropali są do siebie zbliżone (istotne w przypadku dużych sił wyrywających, np. obiekty energetyczne, posadowienie silosów, kominów przemysłowych etc.);

– duże nośności w odniesieniu do ich wymiarów;

– duża dokładność wykonania (niezwykle istotne w przypadku wiercenia w pobliżu sieci podziemnych lub przez otwory rdzeniowe w posadzce);

– dzięki zastosowaniu sprzętu lekkiego lub średniego – łatwość dojazdu do trudnych miejsc (tereny osuwiskowe, źle zagospodarowane tereny budowy, miejsca pracy w obrębie bardzo ścisłej infrastruktury istniejącej);

– szybkość wykonania;

– możliwość wykonania mikropali pod znacznym nachyleniem (nawet 35-40 stopni);

 

Mikropale, a pale jaka jest między nimi różnica?

Odpowiedź: Zasadniczą różnicą pomiędzy mikropalami, a palami jest ich średnica. Mikropalami nazywa się umownie pale wiercone o średnicy do 300mm lub wbijane o średnicy do 150mm. Poza tym, różnią się:

– zastosowanymi materiałami (mikropale najczęśniej posiadają buławę wykonaną z zaczynu cementowego, natomiast pale najczęściej są wykonane z zastosowaniem mieszanki betonowej);

– systemem zbrojenia (mikropale samowiercące zbrojone są systemowymi żerdziami, pozostałe mikropale są zbrojone elementami „mieszczącymi się w małych średnicach”, natomiast zbrojenie pali stanowić będą kosze zbrojeniowe, profile stalowe, kształtowniki lub rury stalowe);

– sprzętem do ich wykonywania (mikropale z reguły wykonywane są z zastosowaniem sprzętu lekkiego lub świdra mocowanego do ramienia koparki, pale wykonywane są z użyciem sprzętu ciężkiego, koparek z zamocowanym świdrem, a nawet wielkogabarytowych wiertnic oraz kafarów);

– charakterem pracy oraz sposobem uzyskania nośności (nośność mikropali wynika głównie z tarcia pobocznicy, odpór podstawy może być w sposób bezpieczny pomijany w obliczeniach z uwagi na niewielką powierzchnię podstawy, natomiast bardzo często nośność pala determinuje nośność podstawy, jednakże to już jest zależne od parametrów warstwy w której został pal posadowiony oraz uwarstwienia podłoża gruntowego);

MIKROPALE
mikropale, pale cfa

JET-GROUNTING – MIKROPALE INIEKCYJNE – co to jest ?

Odpowiedź: Jet-grouting, a mikropale iniekcyjne to dwie, diametralnie różne technologie, lecz służące podobnemu celowi – wzmocnieniu podłoża gruntowego. Czym są mikropale i kiedy się je stosuje zostało wyjaśnione w poprzednich odpowiedziach na pytania, zatem pokrótce opiszemy technologię Jet-grounting.

 

Jet-grounting nazywamy wysokociśnieniową iniekcję cementową. W pierwszej kolejności wykonuje się odwiert do projektowanej głębokości, a następnie rozpoczyna się iniekcję zaczynu cementowego pod bardzo dużym ciśnieniem z jednoczesnym podciąganiem wiertła, otrzymując tym samym kolumny cementowo-gruntowe. Jeżeli jest taka konieczność, to wykonaniu kolumny wprowadza się zbrojenie (np. koszowe lub z profili stalowych). Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy:

– pojedynczy system przesyłowy – zaczyn pompowany jest przez żerdź i poziome dysze ze znaczną prędkością (ok. 200m/s). Energia z tym związana powoduje erozję gruntu i doprowadza do wymieszania zaczynu z gruntem. W zależności od rodzaju gruntu powstają kolumny o różnych średnicach (w żwirach o średnicy 0,6-1,2 m, w luźnych piaskach i pyłach jeszcze większe, natomiast mniej efektywne w gruntach spoistych);

– dwufazowy system przesyłowy – do żerdzi osobno doprowadzany jest zaczyn i powietrze. Zaczyn powoduje erozję gruntu i wnika pomiędzy ziarna, natomiast powietrze otacza strumień zaczynu i zwiększa efektywność erozji gruntu. Bardziej efektywne w gruntach spoistych;

– potrójny system przesyłowy – zaczyn, woda i powietrze pompowane są oddzielnie. Tym samym proces spulchniania i iniekcji są rozdzielone i powstaje kolumna o wyższej jakości. Najefektywniejszy system dla gruntów spoistych.

 

Jet-grounting – kiedy się stosuje?

Odpowiedź: System Jet-grounting należy do rozwiązań niezwykle kosztownych, a także wymagających dość obszernej przestrzeni umożliwiającej prowadzenie frontu robót. W związku z tym główne zastosowania tego systemu to:

– wzmocnienie fundamentów istniejących budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie głębokich wykopów (gdy inne technologie są nieskuteczne);

– gdy istnieje konieczność wykonania wodoszczelnej obudowy wykopu wraz ze szczelnym dnem (można przystąpić do realizacji wykopu dopiero po wykonaniu Jet-grounting-u);

– zabezpieczenia ścian wykopów (rzadko stosowane z uwagi na koszty z tym związane);

– wykonanie wodoszczelnego dna w obrysie ścianek szczelnych;

– wykonanie ekranów wodoszczelnych zabezpieczających skarpy przed erozją;

– wzmocnienie podłoża gruntowego pod zarówno nowo wznoszonymi obiektami (z reguły obiektami o znacznej klasie oraz dużych oddziaływaniach na grunt jak np. mosty, wieżowce, duże obiekty przemysłowe), jak i istniejących obiektów przemysłowych.

JET GROUNTING – cena? Od czego zależy?

Odpowiedź: Jak w pozostałych systemach wzmocnienia podłoża wykopu – cena zależy od koniecznej ilości prac do wykonania, zatem od uwarstwienia podłoża gruntowego, gabarytów oraz ciężaru wzmacnianego/realizowanego obiektu oraz zastosowanej technologii. Nie mniej, warto pamiętać, że technologia Jet-grounting jest sama w sobie niezwykle kosztowna i dla wielu przypadków o wiele skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie pali fundamentowych, mikropali iniekcyjnych lub innych metod wzmacniania podłoża. Często też trudnością jest przygotowanie stanowiska roboczego dla maszyn i całego sprzętu pomocniczego z uwagi na ich duże gabaryty, co nie jest aż takim problemem w przypadku mikropali czy nawet pali CFA.

 

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy