Projekt zabezpieczenia wykopów - rzut i przekroje przez wykop.

Projekt zabezpieczenia wykopów

Na zlecenie GSG Industria Sp. z o. o. opracowaliśmy projekt zabezpieczenia głębokich wykopów na potrzeby modernizacji kolektora zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa. Zabezpieczenie wykopów realizowane będzie w formie szalunku traconego ze ścianek szczelnych z zastosowaniem grodzic stalowych. Grodzice projektowane były w schemacie statyczno-niewyznaczalnym (układ wspornikowy z licznymi podporami pośrednimi po wysokości ścianki). Podpory pośrednie w formie rozpór stalowych spawanych do grodzic. Przekrój rozpór zróżnicowany po wysokości ścianki, w zależności od sił wewnętrznych w danej rozporze wywołanych parciem gruntu na konstrukcję. Uzupełnienie, w miejscu styku z istniejącym kolektorem poddanym modernizacji stanowiła iniekcja ciśnieniowa jet-grouting.

Projekt zabezpieczenia wykopów – Rozwiązania projektowe

Ścianka szczelna jako wciskana lub wwibrowywana, gdzie wybór technologii wykonania leżał po stronie Wykonawcy prac. W przypadku wyboru technologii wwibrowywanej należy liczyć się z koniecznością opracowania stosownego projektu monitoringu wpływu drgań na infrastrukturę istniejącą. Po zamontowaniu grodzic należy przystąpić do wykonania przesłon w technologii iniekcji ciśnieniowej. Przesłony były konieczne w celu uszczelnienia otworów powstałych pomiędzy spodem grodzic, a konstrukcją kanału w ścianach zabezpieczających wykop (a także dnem kanału). Iniekcja na wysokość 2,0m mierząc od górnej krawędzi kanału, na głębokość -2m mierząc od spodu kanału, zarówno za zabezpieczeniem wykopu, jak i wewnątrz. Wymagana szerokość iniekcji to około 1,5m mierząc od ścianki kolektora do zewnątrz. Następnie można przystąpić do wykonania wykopu. Wykop należy realizować etapowo:

  • etap I – pogrążenie do głębokości -2,0 m p.p.t.;
  • zamocowanie ramy stalowej (HEB220)
  • etap II – pogrążenie do głębokości -7,50 m p.p.t.;
  • zamocowanie ramy stalowej (HEB300)
  • etap III – pogrążenie do głębokości -10,50 m p.p.t.;
  • zamocowanie ramy stalowej (HEB300)
  • wykonanie wykopu docelowego na głębokość -11,70 m p.p.t.

W kolejnym kroku należy wykonać zabezpieczenie dna wykopu poprzez ułożenie wylewki z betonu niekonstrukcyjnego C8/10. Dopiero wtedy zabezpieczenie można uznać za kompletne. Po wykonaniu prac związanych z modernizacją kolektora można wykonać zasypki. Zasypki bezwzględnie należy prowadzić warstwowo, z zastosowaniem gruntów niespoistych. Miąższość każdej kolejnej warstwy nie większa niż 0,50m, wraz z kontrolą zagęszczenia (wymagane Is=0,98 lub wyższy). Grodzice należy uciąć na -1,5m p.p.t. i docelowo zasypać. Ostatnie 1,5m należy zasypywać warstwowo o miąższości każdej warstwy nie większej niż 0,30 m wraz z jej zagęszczeniem.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy