umocnienie skarp

Umocnienie skarp oraz remont kanalizacji

Otrzymaliśmy zlecenie na sporządzenie Projektu Technologicznego, którego zakresem było umocnienie skarp brzegu oraz remont kanalizacji ogólnospławnej. Zlecenie otrzymaliśmy od firmy Alfa-Cieszyn sp. z o. o.  , która to będzie Generalnym Wykonawcą na tej Inwestycji. Przedstawiciele GW odbyli wizję lokalną w terenie, a nam przekazali dokumentację zdjęciową wraz ze swoimi wytycznymi, zaleceniami oraz wnioskami. Generalny Wykonawca nakreślił także jakim sprzętem będzie dysponował na czas realizacji prac budowlanych. Omówiliśmy kwestię zarówno sprzętu wykonującego roboty zasadnicze, jak i dostępnych środków transportowych. Rozmawialiśmy także o sposobie przygotowania dróg dojazdowych oraz platform roboczych. Otrzymaliśmy również sugestie Generalnego Wykonawcy dotyczące preferowanych materiałów do wykonania prac. Omówiliśmy kilka koncepcji wykonania robót po czym wybraliśmy wspólnie jedną i mogliśmy przystąpić do wykonania prac projektowych.

Zakres ogólny prac i sposób ich wykonania

W ramach rzeczonej Inwestycji GW wykona remont kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Białej oraz umocnienia skarp i dna rzeki. Zaprojektowaliśmy remont wylotu kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem istniejących prefabrykowanych koryt betonowych wraz z ich wzmocnieniem. Komorę do osadzenia korytek GW wykona poprzez rozebranie istniejących korytek betonowych oraz nabicie grodzic stalowych tworzących swoisty “tunel”. Pomiędzy grodzicami (w układzie wspornikowym) GW wykona poduszkę z betonu podkładowego o grubości około 10 – 20 cm. Następnie Wykonawca ułoży folię PEHD na wykonanej poduszce i wywinie ją na grodzice. W kolejnym kroku GW umieści z powrotem uprzednio zdemontowane korytka betonowe, a wreszcie wypełni szczelnie przestrzeń między grodzicami, a korytami mieszanką betonową. Wydaliśmy grodzice o profilu min. GU-8N ze stali min. S 240 GP, natomiast wypełnienie przestrzeni między korytkami, a grodzicami Wykonawca wykona z mieszanki betonowej klasy C20/25. Następnie GW wykona umocnienia skarp i dna cieku.

Umocnienie skarp i dna cieku

Po wykonaniu prac związanych z remontem wylotu kanalizacji ogólnospławnej Wykonawca wykona umocnienia dna i skarp cieku. Umocnienia GW zrealizuje poprzez ułożenie narzutów hydrotechnicznych ciężkich o frakcji 500 – 1000 mm. Narzut w rzece GW ułoży w celu uzupełnienia istniejącej wyrwy, natomiast na skarpach brzegu w celu ich wzmocnienia. Zaleciliśmy, że wiodącymi rzędnymi są rzędne istniejące, zarówno dla wykonania narzutów, jak i wykonania wylotu kanalizacji.

 

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy