Zabezpieczenie wykopów – Bielsko-Biała (Śląsk)

We współpracy z firmą Alfa-Cieszyn sp. z o. o. wykonaliśmy projekt zabezpieczenia wykopów głębokich. W późniejszym etapie braliśmy także udział w realizacji przedmiotowego zadania. Zabezpieczenie wykopów zaprojektowaliśmy w technologii ścianki typu berlińskiego. Przedmiotowe zabezpieczenie wykopów zrealizowaliśmy (wespół z Alfa-Cieszyn) na potrzeby wykonania zbiornika podziemnego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ulicy Szklanej.

Zabezpieczenie wykopów – prace wstępne.

Do prac projektowych przystąpiliśmy niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. W ramach zapytania otrzymaliśmy gabaryty realizowanego zbiornika, PZT oraz badania geologiczne gruntu. Przeanalizowaliśmy szczegółowo udostępnione materiały i doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem optymalnym pod względem czasowo-ekonomicznym będzie zastosowanie ścianki typu berlińskiego. Otrzymaliśmy sugestię Zamawiającego, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zabezpieczenie wykopów poprzez zabicie grodzic stalowych (larsenów). Jednakże z uwagi na budowę morfologiczną ośrodka gruntowego (wietrzeliny kamieniste, poniżej skała miękka) zabicie larsenów byłoby niezwykle trudne wykonawczo. Analizujemy szczegółowo (każdorazowo) wytyczne oraz przekazywane materiały, by rozwiązanie które zaprojektowaliśmy było zbilansowane pod względem technicznym, czasowym oraz ekonomicznym.

Ścianka berlińska – opis rozwiązania.

Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopów w formie ścianki typu berlińskiego wzmocnionej rozporą stalową. Profile zostały zakotwione w kolumnach betonowych średnicy 600 mm na głębokość mieszczącą się w przedziale 2,30 – 2,80 m. Ściankę zaprojektowaliśmy z wykorzystaniem profili stalowych HEB140, natomiast kleszcze z profili HEB300. Zastosowaliśmy podłużnice obwodowe (bez rozpór pośrednich), gdyż zbiornik na budowę zostanie dostarczony w formie dwóch prefabrykatów, a zatem rozparcie pośrednie w środku rozpiętości nastręczałoby znacznych trudności wykonawczych. Rozważaliśmy możliwość zastosowania rozpór ukośnych, jednakże wtedy gabaryt komory, a co za tym idzie – ilość prac ziemnych niezbędnych do wykonania uległaby znacznemu wzrostowi.

Przedstawiamy przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

  • profile stalowe (słupki ścianki) – HEB140 o długości 6,0 m, wykonane ze stali klasy S355;
  • zakotwienie profili w uprzednio przygotowanych otworach średnicy 600 mm wypełnionych mieszanką betonową (min. C16/20);
  • rozparcie w formie kleszczy, spawanych do ścianki o profilu HEB300 – przyjęto jednolity profil dla całości rozwiązania celem jego dodatkowego usztywnienia;
  • wypełnienie przestrzeni między profilami za pomocą opinki drewnianej z krawędziaków o przekroju 100*100 mm z drewna klasy C16;
  • minimalny wymiar komory wewnątrz wykopu, zgodnie z wytycznymi wynosił 6,0*10,0 m
  • maksymalna głębokość wykopów wynosiła 3,70 m;

Przekrój przez zabezpieczenie wykopu. Rzut wykopu.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy